Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP Společnost infekčního lékařství ČLS JEP Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP zpět na úvodní stránku

Postery

Seznam posterů

Postery označené * byly vybrány Vědeckým výborem KMINE k ústní prezentaci (max. 5 minut) v bloku „Pre­zen­ta­ce vybraných posterů“ (pátek 27. 10. 2017, 08.00–09.00).

Přeshraniční hrozby infekčních onemocnění a možnosti jejich kontroly

P-01
Kojenecký botulismus – med jako rizikový faktor

Špačková M., Manďáková Z.
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha

P-02
Cholera – kazuistika

Marešová Z., Jágrová Z.
Protiepidemické oddělení, protiepidemický odbor, Hygienická stanice hl. m. Prahy, Praha

P-03
Role SZÚ Praha při výskytu VNN a podmínky transportu infekčních a potenciálně infekčních látek

Macková B.
Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha

P-04
Tuberkulóza a migrace

Müllerová M.
CITYLAB spol. s r.o., Seydlerova 2451/8, 158 00 Praha 5 - Stodůlky, Detašované pracoviště: Pod Marjánkou 1906/1, 169 00 Praha 6

P-05
Současně probíhající malárie a rickettsióza u pacienta po návratu z Jihoafrické republiky*

Pellantová V.1, Kosina P.1, Prášil P.1, Zelená H.2, Čermáková Z.3, Plíšek S.1
1Klinika infekčních nemocí FN a LF UK v Hradci Králové
2Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
3Ústav klinické mikrobiologie FN a LF UK v Hradci Králové

 

Nová a znovu se objevující infekční onemocnění

P-06
Molekulární změny Burkholderia cenocepacia během chronické infekce pacientů s cystickou fibrózou

Nunvář J., Dřevínek P.
Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol, Praha

P-07
Skríning oportúnnych patogénov Encephalitozoon intestinalis a Enterocytozoon bieneusi u imunodeficientných pacientov

Halánová M.1, Jarčuška Pa.2, Valenčáková A.3, Kalinová Z.1, Babinská I.1, Čisláková L.1
1Ústav epidemiológie, UPJŠ LF, Košice
2Klinika infektológie a cestovnej medicíny, UPJŠ LF, Košice
3Katedra biológie a genetiky, UVLF, Košice

P-08
Skríning anaplazmózy v rizikovej skupine populácie

Kalinová Z., Halánová M., Čisláková L., Babinská I.
Ústav epidemiológie, LF UPJŠ, Košice

P-09
Uzlinový syndrom u felinózy na Klinice infekčního lékařství FN Ostrava od roku 2008–2016

Hozáková L.1,2, Rožnovský L.2, Janout V.1
1Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Ostravské univerzity, Ostrava
2Klinika infekčního lékařství FN, Ostrava

P-10
HANTAVIRY – podceněná nákaza?*

Procházková J., Rainetová P., Vodičková I.
Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha

P-11
Klasifikace bartonel a jejich význam v epidemiologii, patogenezi a terapii bartonelových infekcí*

Melter O.
Ústav lékařské mikrobiologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a FN v Motole, Praha

P-12
Infekční endokarditida asociovaná s rakovinou tlustého střeva: 4 případy

Vaněrková M., Mališová B., Pol J., Fiedorová K., Němcová E., Černochová M., Freiberger T., Němec P.
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, Pekařská 53, 656 91 Brno

P-13
Výskyt a laboratorní diagnostika rotavirových infekcí

Dvořáková Heroldová M.1, Holá V.1, Moutelíková R.2, Prodělalová J.2
1Mikrobiologický ústav LF MU, Brno
2Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Brno

P-14
Detekce klíšťaty přenášených patogenů v klíšťatech Ixodes ricinus z pražských parků a lesoparků

Kybicová K., Balátová P., Berenová D., Lukavská A., Navrátil J.
Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha

 

Infekce spojené se zdravotní péčí a možnosti jejich prevence

P-15
Analýza hlášených profesionálních poranění ostrými předměty v zařízeních zdravotní a sociální péče v Jihomoravském kraji za období 2014–2016

Juráš P., Eclerová P.
Protiepidemické oddělení, Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Brno

P-16
Výskyt typově specifických protilátek proti polyomaviru BK u příjemců transplantátu ledviny a běžné populace

Roubalová K.1, Forejtová A.1, Žáčková J.2, Španielová H.2, Sekavová A.2, Forstová J.2
1Vidia s.r.o., Vestec
2Přírodovědecká fakulta UK, Praha

P-17
Rekonstituce buněčné imunity proti CMV u příjemců transplantátu ledviny

Roubalová K.1, Forejtová A.1, Jinoch P.2, Parolová L.3, Hubáček P.4, Lužová H.5, Kolářová M.5, Viklický O.5
1Vidia s.r.o.
2Exbio s.r.o.
3MBÚ ČAV, Praha
4Virologie FN Motol, Praha
5Klinika nefrologie IKEM, Praha

P-18
Detekce a charakterizace bakterií produkující beta-laktamázy izolovaných od pacientů s leukémií*

Vlčková J., Holý O.
Ústav preventivního lékařství, LF UP v Olomouci

P-19
Výskyt protilátek proti čtyřem vybraným patogenním mikroorganizmům u volně žijících malých savců (výsledky z r. 2015)

Švejdová B.1, Marková J.3, Žákovská A.1, Nejezchlebová H.1, Janeček J.1, Nádeníčková N.1, Valtrová M.1, Satková M.1, Cvrček A.2, Treml F.4
1Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno
2Ústav experimentální biologie, Recetox, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno
3Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat, FVHE VFU, Brno
4Ústav infekčních chorob a epizootologie, FVL VFU, Brno  

P-20
Vrozená CMV infekce – podceňovaný velký problém*

Hubáček P.1,2, Schipplock A.3, Chramostová P.1, Šumová J.1, Briksí A.1, Černý M.3, Zajac M.1
1Ústav lékařské mikrobiologie, 2. Lékařská fakulta UK a FN Motol, Praha
2Klinika dětské hematologie a onkologie, 2. Lékařská fakulta UK a FN Motol, Praha
3Novorozenecké oddělení, Gynekologicko-porodnická klinika, 2. Lékařská fakulta UK a FN Motol, Praha

 

Antiinfektiva a rezistence

P-21
Rezistence kryptických druhů aspergilů k systémovým antimykotikům: testování citlivosti zástupců z komplexu Aspergillus viridinutans (sekce Fumigati) metodikou EUCAST a kolorimetrickým testem Sensititre YeastOne

Lyskova P.1,2, Hubka V.3,4, Svobodova L.2, Barrs V.5, Yaguchi T. 6, Matsuzawa T.7, Horie Y.6, Kolařík M.3,4, Dudova Z.3, Dobiáš R.2,8, Hamal P.2
1Laboratoř mykologie, Odd. parazitologie, mykologie a mykobakteriologie Praha, Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
2Ústav mikrobiologie, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého Olomouc
3Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
4Laboratoř genetiky a metabolismu hub, Mikrobiologický ústav AV ČR
5Faculty of Veterinary Science, University of Sydney, Camperdown, NSW, Australia
6Medical Mycology Research Center, Chiba University, 1-8-1 Inohana, Chuo-ku, Chiba 260-8673, Japan
7University of Nagasaki, 1-1-1 Manabino, Nagayo-cho, Nishi-Sonogi-gun, Nagasaki 851-2195, Japan
8Laboratoř lékařské mykologie, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

P-22
Sledování rezistence chřipkových virů na oseltamivir*

Nováková L., Jiřincová H., Havlíčková M.
Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha

P-23
Štúdium virulenčných faktorov CoNS izolovaných z bazénových vôd

Čuvalová Z.1, Mojžišová A.1, Kantíková M.1, Čuvalová A.2
1 Štátny veterinárny a potravinový ústav. Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín
2 Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, SAV v Košiciach, Šoltésovej 4-6, Košice

P-24
Výskyt kmenů enterobakterií s produkcí karbapenemáz ve FN Olomouc v roce 2016

Vágnerová I., Röderová M.
Ústav mikrobiologie LF UP a FN Olomouc

P-25
Fenotypová a genotypová charakteristika kmenů Staphylococcus aureus nesoucích gen mecC v České republice*

Fridrichová M.1, Jakubů V.1, Vrbová I.1, Žemličková H.1,2
1Národní referenční laboratoř pro antibiotika, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha
2Ústav klinické mikrobiologie FN a LF UK v Hradci Králové, Hradec Králové

 

Infekční onemocnění preventabilní očkováním

P-26
Genová analýza složek čtyřkomponentní peptidové vakcíny proti Neisseria meningitidis séroskupiny B u izolátů z invazivního meningokokového onemocnění z České republiky v období 2007–2016

Musílek M., Jandová Z., Vacková Z., Kozáková J., Křížová P.
Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha

 

HIV/AIDS, STD, virové hepatitidy

P-27
Hepatitis E v pardubickém regionu

Svobodová M.1, Zálabská E.1, Židlická A.2
1Oddělení klinické mikrobiologie, Pardubická nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje a. s., Pardubice
2Infekční oddělení, Pardubická nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje a. s., Pardubice

P-28
Výskyt Chlamydia trachomatis infekcie v kontexte sexuálneho správania sa v populácii žijúcej v rómskych osadách na východnom Slovensku

Babinská I., Halánová M., Kalinová Z., Čisláková L., Čechová L., HepaMeta tím
Ústav epidemiológie, UPJŠ LF v Košiciach, Košice

P-29
Dotazníkové šetření u mediků LF v Plzni

Jelínková H., Pazdiora P.
Ústav epidemiologie LF v Plzni, UK, Plzeň

 

Molekulární metody v diagnostice a epidemiologii infekčních onemocnění

P-30
Využití PCR při přímé detekci rDNA původců dermatomykóz ze vzorků kůže a jejích adnex

Dobiáš R.1,3, Jaworská P.1, Mrázek J.2, Kantorová M.2, Lysková P.3,4, Petr Hamal3
1Oddělení Bakteriologie a mykologie, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Ostrava
2Oddělení Molekulární biologie, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
3Oddělení Mykologie, LF UP, Olomouc
4Laboratoř klinické mykologie, Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Praha

P-31
Výsledky sběru klíšťat v Praze v letech 2008–2016 vyšetřovaných na KE a LB a nemocnost KE a LB v letech 2006–2016 v Praze a Česku

Zelenková J., Laflinová C., Kybicová K.
Hygienická stanice hlavního města Prahy, Státní zdravotní ústav Praha

P-32
Distribuce PCR ribotypů Clostridium difficile a rezistence k moxifloxacinu u selat v ČR

Krůtová M.1, Zouharová M.2, Matějková J.1, Krejčí J.2, Faldyna M.2, Bernardy J.2 a Nyč O.1
1Ústav lékařské mikrobiologie, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice v Motole, Praha
2Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno

P-33
Genotypová a fenotypová charakterizace recentních českých klinických izolátů Bordetella pertussis

Zavadilová J.1, Fabiánová K.1,2, Štipl D.3, Držmíšek J.3, Čapek J.3, Večerek B.3, Dienstbier A.3
1Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha
2Ústav epidemiologie, 3. LF UK, Praha
3Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha

P-34
Molecular diagnosis of Cryptosporidium parvum and Blastocystis hominis in human faeces samples

Valenčáková A.1, Hatalová E.1, Danišová O.1, Ondriska F.2, Boldiš V.3
1University of Veterinary Medicine and Pharmacy, Komenského 73, Košice
2Trnava University, Faculty of Care and Social Work, Univerzitné námestie 600/1, Trnava
3Medirex (Ltd.), Galvaniho 17/C, Bratislava

P-35
Occurrence of various genotypes of Cryptosporidium parvum and Cryptosporidium hominis in immunosupressed and immunocompetent patients

Hatalová E.1, Valenčáková A.1, Danišová O.1, Halánová M.2, Gabzdilová J.2, Ondriska F.3, Boldiš V.4
1University of Veterinary Medicine and Pharmacy, Komenského 73, Košice
2University of Pavol Jozef Šafárik, Košice
3Trnava University, Faculty of Care and Social Work, Univerzitné námestie 600/1, Trnava
4Medirex (Ltd.), Galvaniho 17/C, Bratislava

P-36
Genotypizace adenovirů v sentinelové surveillance ARI v České republice 2013–2017

Jiřincová H., Nagy A., Procházková J., Trinklová K., Nováková L., Limberková R., Havlíčková M. 
Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha

P-37
Specifické vlastnosti izolátů Staphylococcus aureus od pacientů s cystickou fibrózou

Tkadlec J.1, Dřevínek P.1, Fila L.2, Bartošová J. 3, Lichá I. 4, Melter O.1
1Ústav lékařské mikrobiologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a FN v Motole, Praha
2Pneumologická klinika, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a FN v Motole, Praha
3Pediatrická klinika, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a FN v Motole, Praha
4Katedra genetiky a mikrobiologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha

P-38
Častá detekce HHV6 DNA v krvi u dětí se závažným popáleninovým traumatem*

Labská K.1; Marinenko E.2; Matějková E.2; Plodková H.1; Pumannová M.1; Šuca H.3; Zajíček R.3
1NRL pro herpetické viry, Státní Zdravotní Ústav, Praha
2Klinika popáleninové medicíny, FN Královské Vinohrady, Praha
3Klinika popáleninové medicíny, 3. LF UK, Praha

P-39
Využití celogenomové sekvenace (WGS) v molekulární surveillance invazivních meningokokových onemocnění v České republice

Honskus M., Vacková Z., Musílek M., Křížová P., Kozáková J.
Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha

P-40
Význam PCR a sekvenování u pacientů s chirurgicky řešenou infekční endokarditidou a negativními výsledky hemokultur*

Mališová B., Pol J., Vaněrková M., Němcová E., Kotásková I., Černochová M., Němec P., Freiberger T.
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Pekařská 53, 656 91 Brno

P-41
Emm typizace

Chmelová V., Kozáková J.
NRL pro streptokokové nákazy, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha

P-42
Tvorba perzisterů Staphylococcus aureus u pacientů s chronickou infekcí

Váchal M.1, Kubištová L.1, Tkadlec J.2, Melter O.2, Lichá I.1
1Katedra genetiky a mikrobiologie, Přírodovědecká Fakulta Univerzity Karlovy, Praha 
2Ústav lékařské mikrobiologie, 2. Lékařská Fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní Nemocnice Motol, Praha

P-43
Celogenomová analýza sérotypů adenovirů u pacientů po alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk

Kramná L.1, Briksí A.2, Železná I.1, Šumová J.2, Veselá K.1, Hubáček P.2, Cinek O.1  
1Pediatrická klinika, 2. lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice v Motole, Praha
2Ústav lékařské mikrobiologie, Fakultní nemocnice v Motole, Praha

P-44
Biologické souvislosti chromosomálně integrovaného 6. lidského herpesviru (HHV-6) u pacientů po transplantacích

Hubáček P.1,3, Šumová J.1, Chramostová P.1, Nováková V.1, Konkolyová J.1, Havlín J.2, Keslová P.3, Janečková J.3, Šrámková L.3, Kouba M.4, Válková V.4, Markéta Marková-Šťastná M.4, Vydra J.4, Briksí A.1, Sedláček P.3, Cetkovský P.4, Lischke R.2, Zajac M.1
1Ústav lékařské mikrobiologie, 2. Lékařská fakulty UK a FN Motol, Praha
23. chirurgická klinika, 1. Lékařská fakulta UK a FN Motol, Praha
3Klinika dětské hematologie a onkologie, 2. Lékařská fakulty UK a FN Motol, Praha
4Ústav hematologie a krevní transfúze, Praha

 

Aktuality v oborech

P-45
Prevence vybraných zoonóz s využitím produktů na rostlinné bázi

Nejezchlebová H., Žákovská A., Čvanda R.
Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta MU Brno

P-46
Vzdělávací programy ECDC v epidemiologii a mikrobiologii pro veřejné zdraví

Orlíková H., Křížová P., Kynčl J., Macková B.
Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha

P-47
Elektronické hlášení infekčních nemocí v reálném čase*

Šípová I.1, Chrdle A.2, Tůma L.3, Ochozka V.3, Chmelík V.2
1Pracoviště nemocničního epidemiologa, Nemocnice České Budějovice, a.s., České Budějovice
2Infekční oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s., České Budějovice
3STAPRO, s.r.o., Pardubice

P-48
Mohou myši reprodukovat lidský střevní mikrobiom? Zkušenost získaná od dvou dětí reprezentujících extrémy ztráty beta-buněk během intervenční studie s bezlepkovou dietou

Neuman V.1, Cinek O.1, Funda D.2, Hudcovic T.3, Kramná L.1, Petruželková L.1, Šumník Z.
1Pediatrická klinika 2.LF a FN v Motole, Praha
2Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, Praha
3Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, Nový Hrádek