Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP Společnost infekčního lékařství ČLS JEP Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP zpět na úvodní stránku

Podrobný vědecký program

 

STŘEDA   25. 10. 2017

 
09.00–10.00
   
Slavnostní zahájení KMINE 2017
• Záštita KMINE 2017 magistrátem hl.m. Praha

• Předání vyznamenání ČLS JEP
• Předání Ceny prof. Karla Rašky za publikaci v roce 2016
• Předání Kredbovy ceny za publikaci v letech 2015–2016
• Vzpomínka na prof. Karla Rašku

       
 
10.00–12.00
   
Přeshraniční hrozby infekčních onemocnění a možnosti jejich kontroly

Předsedající: Kynčl J., Dlhý J.

       

Současná rizika přeshraničního šíření tuberkulózy a možnosti kontroly
Wallenfels J.
Národní jednotka dohledu nad tuberkulózou, Nemocnice Na Bulovce, Praha

   

20 minut

       

Změní přítomnost cizinců incidenci tuberkulózy v ČR?
Amlerová J.1, Hrabák J.1,2
1Ústav mikrobiologie FN a LF UK Plzeň
2Biomedicínské centrum, LF UK Plzeň

   

10 minut

       

Ptačí tuberkulóza/aviární mykobakterióza
Svobodová J.
Laboratoř pro diagnostiku mykobakterií a TBC, IFCOR, Brno

   

10 minut

       

Zdravotní rizika spojená s migrací do ČR
Pazdiora P.
Ústav epidemiologie LF v Plzni, UK a KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

   

10 minut

       

Zdravotnické zabezpečení migrantů v zařízeních MV ČR
Toman J.
Odbor zdravotnického zabezpečení Ministerstvo vnitra ČR

   

10 minut

       

Je difterie opět aktuální?
Fabiánová K.1,2, Košťálová J.1, Kříž B.1,2
1Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha
2Ústav epidemiologie a biostatistiky, 3. LF UK, Praha

   

10 minut

       

Onemocnění importovaná na území České republiky
Roháčová H.
Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí, Nemocnice Na Bulovce, Praha

   

10 minut

       

Globální hrozby infekčních nemocí a mezinárodní spolupráce
Dlhý J.
Oddělení epidemiologie, Odbor ochrany veřejného zdraví, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha

   

15 minut

       

Diskuse

   

 

 

12.00–13.00

 

Obědová pauza, výstava, postery

 
13.00–15.00
   
Nová a znovu se objevující infekční onemocnění

Předsedající: Havlíčková M., Macková B., Trojánek M.

       

Infekční onemocnění ve 21. století Infekční onemocnění na prahu 21. století
Trojánek M.
Klinika infekčních nemocí, 2. LF UK, Praha & Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí, Nemocnice Na Bulovce, Praha

   

20 minut

       

Situace ve výskytu spalniček v letech 2016 a 2017 v Evropě a České republice
Limberková R., Lexová P.
Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha

   

10 minut

       

Importovaný případ cholery do České republiky – květen 2017
Marejková M.1, Petráš P.1, Saganová T.1, Špačková M.2, Jágrová Z.3, Macková B.4
1NRL pro E. coli a shigely, CEM, Státní zdravotní ústav, Praha
2Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, CEM-SZÚ, Praha
3Protiepidemický odbor, Hygienická stanice hl.m.Prahy
4Centrum epidemiologie a mikrobiologie SZÚ, Praha

   

10 minut

       

Klinické, mikrobiologické a epidemiologické aspekty typického HUS v České republice
Karnišová L.1, Marejková M.2, Bláhová K.1
1Pediatrická klinika 2.LF UK a FN Motol, Praha
2NRL pro E.coli a shigely, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha

   

10 minut

       

Menstruální forma syndromu toxického šoku v ČR, 1983–2016
Sokolová J., Petráš P.
NRL pro stafylokoky, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, SZÚ, Praha

   

10 minut

       

Spondylodiscitidy na Klinice infekčního lékařství FN Ostrava v období 1. 1. 2010 až 31. 12. 2016
Bartková D., Rožnovský L.
Klinika infekčního lékařství FN Ostrava, Ostrava

   

10 minut

       

Podíl nechřipkových respiračních virů na etiologii ARI – epidemiologická, klinická a virologická charakteristika
Havlíčková M.1, Jiřincová H.1, Nagy A.1, Nováková L.1, Limberková R.1, Kočnarová N.2, Rodák L.1, Procházková J.1, Kyncl J.1
1Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha
2Praktický lékař pro děti a dorost, Praha 6

   

10 minut

       

Diskuse

   

 

 

15.00–15.30

   

Kávová pauza, výstava, postery

 
15.30–17.45
   
Molekulární metody v diagnostice a epidemiologii infekčních onemocnění

Předsedající: Dřevínek P., Křížová P.

       

Možnosti využití molekulárních metod v klinické mikrobiologii
Dřevínek P.
Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol, Praha

   

20 minut

       

Využití molekulárních metod v surveillance infekčních onemocnění
Křížová P.
Státní zdravotní ústav, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Praha

   

20 minut

       

Klinické využití molekulárních metod
Chmelík V.1, Trubač P.2, Piskunová N.2, Chrdle A.1, Filipová P.1, Musil D.3, Teplý O.4
1Infekční oddělení, Nemocnice České Budějovice a. s.
2Laboratoř molekulární biologie a genetiky, Nemocnice České Budějovice a. s.
3Ortopedické oddělení, Nemocnice České Budějovice a. s.
4Neurochirurgické oddělení Nemocnice České Budějovice a. s.

   

20 minut

       

Srovnání výsledků PCR spojené s hmotnostní spektrometrií (PCR/ESI-MS), pan-bakteriální PCR a hemokultivace pro diagnostiku sepse
Tkadlec J.1, Bébrová E.1, Beroušek J.2, Adámková J.3, Martínková V.3, Moser C.4, Florea D.5, Dřevínek P.1
1Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
2Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol, Praha
3III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol, Praha
4Department of Clinical Microbiology, Rigshospitalet, Kodaň, Dánsko
5National Institute for Infectious Diseases, University of Medicine and Pharmacy Carol Davila, Bukurešť, Rumunsko

   

10 minut

       

Molekulární surveillance invazivního meningokokového onemocnění v České republice
Vacková Z., Křížová P.
Národní referenční laboratoř pro meningokokové nákazy, Státní zdravotní ústav, Praha

   

10 minut

       

Detekce Clostridium difficile PCR ribotypu 027 pomocí molekulárních metod
Krůtová M.1, Kuijper E.2, Matějková J.1, Šolarová M.1, Nekvasilová H.1, Mentula S.3, Nyč O.1
1Ústav lékařské mikrobiologie, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a fakultní nemocnice v Motole, Praha
2Leiden University Medical Centre, Leiden, the Netherlands
3Bacterial Infections Unit, Department of Infectious Diseases, National institute for Health and Welfare, Helsinki, Finland

   

10 minut

       

Cluster legionelóz z wellness aneb zrádný svět relaxace
Tkadlecová H.1, Drašar V.2, Martinková I.3, Mrázek J.4, Kantorová M.4
1Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, protiepidemický odbor
2Národní referenční laboratoř pro legionely
3Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
4Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

   

10 minut

       

Bakteriom a virom při manifestaci dětského diabetu 1. typu: studie ze čtyř geograficky vzdálených populací Afriky a Asie
Cinek O.1, Kramna L.1, Mazankova K.1, Odeh R.2, Alassaf A.2, Ugochi Ibekwe M.3, Ahmadov G.4, Mekki H.5, Abdullah M. A.5,6, Mukhtar Elwasila Elmahi B.5,6, Lebl J.1
1Pediatrická klinika a Ústav lékařské mikrobiologie, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha
2Department of Pediatrics, School of Medicine, University of Jordan, Amman, Jordan
3Department of Pediatrics, Federal Teaching Hospital Abakaliki, Ebonyi State University, Abakaliki, Nigeria
4Endocrine Centre Baku, Azerbaijan
5Department of Paediatrics and Child Health, University of Khartoum, Faculty of Medicine, Khartoum, Sudan
6Sudan Childhood Diabetes Center, Khartoum, Sudan

   

10 minut

       

Diskuse

   

 

 
 
 

ČTVRTEK   26. 10. 2017

 
08.00–10.00
   
Infekce spojené se zdravotní péčí a možnosti jejich prevence

Předsedající: Jindrák V., Hedlová D.

       

Prevence a kontrola infekcí spojených se zdravotní péčí v systému zdravotní péče České republiky – plníme požadavky Doporučení Rady EU z roku 2009?
Jindrák V.
Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí, Státní zdravotní ústav, Praha

   

20 minut

       

Prevalence infekcí spojených se zdravotní péčí v nemocnicích České republiky – výstupy opakovaných evropských studií v letech 2012–2017
Hedlová D.1, Jindrák V.1, Prattingerová J.1, Vaniš V.1, Gašpárek M.2
1Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí, Státní zdravotní ústav, Praha
2Oddělení biostatistiky, Státní zdravotní ústav, Praha

   

15 minut

       

První zkušenosti s implementací evropského protokolu surveillance infekcí Clostridium difficile v České republice
Bareková L.2, Jindrák V.1, Hedlová D.1
1Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí, Státní zdravotní ústav, Praha
2Oddělení klinické mikrobiologie, Pardubická nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

   

10 minut

       

Význam lokální surveillance nozokomiálních infekcí krevního řečiště pro bezpečnost pacientů – 10 let zkušeností v Nemocnici Na Homolce
Vaniš V.1,2, Jindrák V.2,1, Kapounová G.1, Švec S.3
1Oddělení klinické mikrobiologie a antibiotická stanice, Nemocnice Na Homolce, Praha
2Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí, Státní zdravotní ústav, Praha
3Janiga labs s.r.o., Praha
Poznámka: 2. autor působil na pracovišti 1 do 31. května 2014

   

10 minut

       

Surveillance infekcí spojených s intenzivní péčí na ARO Pardubické nemocnice – zkušenosti s implementací evropské metodiky
Barek N.1, Pařízek J.1, Bareková L.2
1Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Pardubická nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubice
2Oddělení klinické mikrobiologie, Pardubická nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubice

   

10 minut

       

Stafylokokové bakteriémie spojené se zdravotní péčí – primární, sekundární a terciální prevence v rámci multidisciplinárního týmu
Chrdle A.1, Filipová P.1, Horníková M.2, Šípová I.3, Chmelík V.1
1Infekční oddělení, Nemocnice České Budějovice, a. s.
2Antibiotické středisko, Nemocnice České Budějovice, a. s.
3Pracoviště nemocničního epidemiologa, Nemocnice České Budějovice, a. s.

   

10 minut

       

Stafylokokové bakteriémie v ÚVN v letech 2015–2016
Arientová S.1, Beran O.1, Štefan M.1, Čurdová M.2, Holub M.1
1Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN, Praha
2Oddělení klinické mikrobiologie ÚVN, Praha

   

10 minut

       

MRSA v klinické praxi
Polívková S.1, Kynzlová J.1, Petrlová K.2
1Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí 3. LF a Nemocnice Na Bulovce, Praha
2Oddělení klinické mikrobiologie, Nemocnice Na Bulovce, Praha

   

10 minut

       

Diskuse

   

 

 

10.00–10.30

   

Kávová pauza, výstava, postery

 
10.30–12.30
   
Infekční onemocnění preventabilní očkováním

Předsedající: Pazdiora P., Částková J.

       

Pravidelné a doporučené očkování v dětském věku
Pazdiora P.
Ústav epidemiologie LF Plzeň, UK; KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

   

25 minut

       

Surveillance pertuse u nejmenších dětí v ČR
Fabiánová K.1,2, Gašpárek M.3, Kynčl J.1,2, Šebestová H.3, Kolářová K.1, Zavadilová J.4, Křížová P.5, Kříž B.1,2
1Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha
2Ústav epidemiologie a biostatistiky, 3. LF UK
3Oddělení biostatistiky, Státní zdravotní ústav, Praha
4Národní referenční laboratoř pro pertusi a difterii, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha
5Oddělení bakteriálních vzdušných nákaz, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha

   

10 minut

       

Epidemie spalniček na Ostravsku z pohledu klinika
Petroušová L., Rožnovský L., Širůček P.
Klinika infekčního lékařství, FN Ostrava

   

10 minut

       

Spalničky – sérologická survey u vybrané skupiny cestovatelů
Jílková E.1, Stiborová I.2
1Oddělení očkování a cestovní medicíny, Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
2Centrum imunologie a mikrobiologie, Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

   

10 minut

       

Polioeradikace, úspěchy a úskalí
Částková J., Králová R., Rainetová P.
Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha

   

10 minut

       

Varicela s multiorgánovým selháním – kazuistika
Rožnovský L.1, Sagan J.1, Kutěj M.2
1Klinika infekčního lékařství, Fakultní nemocnice, Ostrava
2Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice, Ostrava

   

10 minut

       

Nastal čas pro přechod ke čtyřvalentní vakcíně proti chřipce?
Kynčl J., Havlíčková M.
Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha

   

10 minut

       

Diskuse

   

 

 

12.30–13.30

 

Obědová pauza, výstava, postery

 
13.30–14.00
   
Symposium Gilead
 
14.00–15.00
   
prezentace firem: AbbVie, Angelini, GSK, MSD
 

15.00–15.30

   

Kávová pauza, výstava, postery

 
15.30–18.00
   
Aktuality v oborech

Předsedající: Džupová O., Růžička F., Stejskal F.

       

Life-threatening infections of the central nervous system: the neurointensivist’s approach
Schmutzhard E.
Department of Neurology, NICU, Medical University Innsbruck, Austria

   

25 minut

       

Listeriová meningoencefalitida u mladého muže – když selžou i aktuální guidelines...
Bartoš H., Fabianová L.
Infekční oddělení, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

   

10 minut

       

Vyšetření chemokinu CXCL13 u pacientů s neuroborréliózou a dalšími neuroinfekcemi – prospektivní studie
Pícha D., Moravcová L., Smíšková D.
Infekční klinika 2. LF UK a NNB, Praha

   

10 minut

       

Protilátková odpověď proti borreliovým proteinům OppA a NapA u lymeské artritidy u dětí
Krbková L.1, Holečková P.1, Mikolášek P.1, Kýr M.2, Stoklásková I.3, Pokorná L.3
1Klinika dětských infekčních nemocí, LF MU a FN Brno
2Klinika dětské onkologie, LF MU a FN Brno
3TestLine, Clinical Diagnostics, Brno

   

10 minut

       

Paretické komplikace u klíšťové meningoencefalitidy a lymeské borreliózy
Smíšková D.
Klinika infekčních nemocí 2LF UK, Nemocnice Na Bulovce, Praha

   

10 minut

       

Aspekty vývoje vakcíny proti Lymeské borrelióze ve veterinárním i humánním lékařství – přehled a kandidátní vakcíny
Žákovská A., Janeček J.
Oddělení fyziologie a imunologie živočichů, ÚEB, Přírodovědecká fakulta MU, Brno

   

10 minut

       

Spektrum pacientů hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče infekční kliniky
Džupová O.1, Hrášková J.2
1Klinika infekčních nemocí 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha
23. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha

   

10 minut

       

Neobvyklé bakteriální nálezy v hemokulturách – kazuistiky
Tejkalová R., Růžička F., Štůsková I.
Mikrobiologický ústav, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

   

10 minut

       

Naše zkušenosti s fekální bakterioterapií u dítěte
Prokeš Z., Leblová Z.
Infekční oddělení Nemocnice Prostějov, Středomoravská nemocniční a. s.

   

10 minut

       

Využití průtokové cytometrie v klinické mikrobiologii
Ryšková L., Habalová K., Kukla R.
Ústav klinické mikrobiologie, Fakultní nemocnice v Hradci Králové

   

10 minut

       

Oční toxoplasmóza a těhotenství
Stejskal F.
Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha & Infekční oddělení KN Liberec & Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN v Praze

   

10 minut

       

Diskuse

   

 

 

18.30

   

Odjezd autobusů od KCC na večeři

 

19.00

   

Gala Dinner

 
 
 

PÁTEK   27. 10. 2017

 
08.00–09.00
   
Prezentace vybraných posterů
 
09.00–11.15
   
HIV/AIDS, STD, virové hepatitidy

Předsedající: Plíšek S., Čermák P.

       

Virová hepatitida C včera, dnes a zítra
Plíšek S.
Klinika infekčních nemocí LF UK a FN Hradec Králové

   

15 minut

       

Séroprevalence virové hepatitidy typu C v ČR
Chlíbek R.
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové

   

12 minut

       

Okultní hepatitida B: případ opakovaného přenosu transfuzními přípravky
Němeček V.1, Farbiaková V.2
1NRL pro virové hepatitidy, SZÚ
2Hematologické a transfuzní oddělení, Nemocnice Třinec

   

10 minut

       

Epidemie virové hepatitidy A v Jihomoravském kraji
Boháčová R., Ciupek R., Ovesná V.
Protiepidemické oddělení, Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Brno

   

10 minut

       

Světci jako patroni lékařů a přímluvci při nemocech
Royt J.
Filozofická fakulta a Katolická teologická fakulta, UK, Praha

   

25 minut

       

Aktuální problematika infekce HIV v České republice
Kapla J.
Klinika infekčních nemocí, LF a FN Hradec Králové

   

12 minut

       

Racionální diagnostika STI
Zákoucká H., Bajtoková M.
Odd. sexuálně přenosných infekcí, Státní zdravotní ústav, Praha

   

12 minut

       

Je málo prevence? Pacienti s pozdní diagnózou HIV infekce
Zjevíková A.1, Olbrechtová L.1, Martinková I.2
1Klinika infekčního lékařství, FN Ostrava, Ostrava
2Krajská hygienická stanice se sídlem v Moravskoslezském kraji, Ostrava

   

10 minut

       

Nárast epidémie infekcie HIV na Slovensku – výzva pre dosiahnutie cieľov UNAIDS „90-90-90“
Staneková D.
NRC pre prevenciu HIV/AIDS, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, Slovenská republika

   

10 minut

       

Diskuse

   

 

 

11.15–11.45

   

Kávová pauza

 
11.45–13.45
   
Antiinfektiva a rezistence

Předsedající: Beneš J., Kolář M., Hrabák J.

       

Kolistin: náhradník kapitánem týmu
Štefan M.
Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN, Praha

   

15 minut

       

Nová antibiotika a nevyhovující léková legislativa
Beneš J.1, Košťálová D.2
1Klinika infekčních nemocí 3. LF UK, Nemocnice Na Bulovce, Praha
2Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha

   

15 minut

       

Proč potřebujeme „Antimicrobial stewardship“ v našich nemocnicích?
Žemličková H.
Národní referenční laboratoř pro antibiotika, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha & Ústav klinické mikrobiologie, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultní nemocnice, Hradec Králové

   

15 minut

       

Rezistence u gramnegativních bakterií: vidíme světlo na konci tunelu?
Hrabák J.
Ústav mikrobiologie, Biomedicínské centrum, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Plzni, Plzeň

   

15 minut

       

Fenotypová detekce kmenů Haemophilus influenzae s neenzymatickou rezistencí k β-laktamovým antibiotikům a sekvenační analýza genu ftsI.Fenotypová detekce kmenů H. influenzae s BLNAR a sekvenační analýza genu ftsI.
Jakubů V.1, Mališová L.1, Urbášková P.1, Čechová M.1, Žemličková H.1,2
1Národní referenční laboratoř pro antibiotika, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha
2Ústav klinické mikrobiologie, FN a LF UK v Hradci Králové, Hradec Králové

   

8 minut

       

Zkušenosti s přístrojem Accelerate pheno™ system
Kabelíková P., Opálková S., Kejdanová H., Nyč O., Dřevínek P.
Ústav lékařské mikrobiologie FN Motol, Praha

   

8 minut

       

Rezistence HSV k antivirotikům – rešerše a závěry pre-seed studie RVO-FNHK2016-3
Fajfr M.1, Bolehovská R.2, Plíšková L.2
1Ústav klinické mikrobiologie, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové
2Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Úsek molekulární biologie, Fakultní nemocnice Hradec Králové

   

8 minut

       

Laboratorní průkaz kmene viru HSV1 rezistentního k acikloviru u pacientky s chronickou lymfatickou leukémií
Labská K.1, Plodková H.1, Benešová K.2,3, Pumannová M.1, Špaček M.2,3
1Národní referenční laboratoř pro herpetické viry, CEM, Státní zdravotní ústav, Praha
21. Interní klinika – klinika hematologie, Všeobecná FN, Praha
31. Interní klinika – klinika hematologie, 1. LF UK, Praha

   

8 minut

       

Diskuse

   

 

 
13.45
   
Závěr kongresu
       

 

Poslední aktualizace: 17. 10. 2017